De voordelen:

Prepaid rechtshulp Zakelijk

 

Prepaid rechtshulp is ideaal als je zoekt naar een snelle en slimme oplossing. Onze juristen staan direct voor je klaar, voor een vast (laag) bedrag per oplossing. Zo boek je snel resultaat en voorkom je verrassingen.

 

 Geen verzekering nodig
 Vast (laag) bedrag per oplossing 
 Geen gedoe, LLex gaat direct voor je aan de slag

 Eenmalige dienst, je zit dus nergens aan vast

 Hoge betrokkenheid en inspanningen van onze juristen

Waar kunnen wij je mee helpen?

 • Aansprakelijkheidsrecht

  ✅ het bepalen van aansprakelijkheid

  ✅ afweren van enige aansprakelijkheid
  ✅ bepalen en verhalen van schade
  ✅ onderhandelingen
  ✅ verhalen van schade bij de verzekeraar
  ✅ onderhandelen met de schaderegelaar

  ✅ beoordelen van je positie in een (dreigende) procedure

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Algemene Voorwaarden

  ✅ uitleg, advies en bijstand omtrent algemene voorwaarden

  ✅ procedure voeren tegen onredelijke voorwaarden en het vernietigen ervan

  ✅ geschillen over koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, franchiseovereenkomsten, aanneemovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten, fusies en overnames, en (bank)garanties

  ✅ de aansprakelijkheid van rechtspersonen en bestuurders, zowel in als buiten faillissement

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Arbeidsrecht

  ✅ arbeidsconflicten en arbeidsongeschiktheid

  ✅ collectief ontslag en reorganisatie
  ✅ opstarten ontslagtrajecten en het voeren van ontslagprocedures
  ✅ loonvorderingsprocedure

  ✅ procedures omtrent concurrentie- en relatiebedingen

  ✅ procedures omtrent werknemersaansprakelijkheid

  ✅ WAO-kwesties en procedures rondom twijfelachtige ziektekwesties
  ✅ enzovoorts!

 • Bemiddeling / Mediation

  ✅ advies bij en begeleiden van een bemiddeling

  ✅ zakelijke geschillen binnen een bedrijf of organisatie
  ✅ aandeelhoudersgeschillen
  ✅ arbeidsconflicten

  ✅ conflicten vakbonden

  ✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen

  ✅ samenwerkingsconflicten
  ✅ andere geschillen
  ✅ enzovoorts!

 • Contractenrecht

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Faillissementsrecht

  ✅ aanvragen of voorkomen van een faillissement

  ✅ bestuurdersaansprakelijkheid

  ✅ surseance van betaling

  ✅ procedure tegen de curator

  ✅ duidelijkheid over verloop van een faillissement

  ✅ (onderhandse) schuldregelingen met crediteuren

  ✅ bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Huurrecht

  ✅ regelgeving omtrent administratiekosten en borg

  ✅ een verhoging van de huurprijs
  ✅ overlast van huurders
  ✅ huurschulden of problematiek
  ✅ opzegging van de huur
  ✅ ontbinden van het huurcontract
  ✅ het afdwingen van onderhoudsverplichtingen
  ✅ slecht (ver)huurderschap
  ✅ problemen met onderhuur
  ✅ dringend eigen gebruik

  ✅ diplomatenclausule

  voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Incassorecht

  ✅ vorderen van onterecht betaalde bedragen en openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten

  ✅ bulk incasso

  ✅ tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen

  ✅ het betwisten van een vordering

  ✅ klacht tegen deurwaarder of bewindvoerder

  ✅ advies omtrent het oplossen van schulden
  ✅ faillissement aanvragen of afwenden

  ✅ bemiddelen

  ✅ na incassering direct je geld

  voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Ondernemingsrecht

  ✅ dwaling, niet-nakoming, beëindiging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ borgtocht, hypotheek-, pand- en retentierecht

  ✅ bedrijfsmatige (ver)huur

  ✅ bouwrecht en arbitrage

  ✅ (conservatoir) beslag

  ✅ faillissementsaanvragen

  ✅ aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringskwesties

  ✅ onenigheid tussen vennoten in een vof, cv of maatschap of tussen bestuurders en/of aandeelhouders

  ✅ uitbreiden, samenwerken en het oplossen van conflicten

  ✅ advisering omtrent statuten en algemene voorwaarden

  ✅ ontslag

  ✅ incasso, subsidies en premies

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Onroerend goedrecht

  ✅ (verborgen) gebreken en de mogelijke gevolgen

  ✅ geschillen inzake de huurovereenkomst

  ✅ opzeggen huurovereenkomst
  ✅ (ver)huur en (ver)koop van bedrijfsruimte, kantoren en vastgoed

  ✅ eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal

  ✅ gevestigde erfdienstbaarheden of opheffing daarvan

  ✅ onderhoud, renovatie, sloop en herstructurering

  ✅ problemen met de VvE

  ✅ omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen

  ✅ ontbindende voorwaarden

  ✅ lever- en bedenktijden

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Verbintenissenrecht

  ✅ het optreden of verweren bij wanprestatie
  ✅ het afdwingen van leveringen

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

Bereken hier de kosten van je zaak!