Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

Ik ben LLex en je deelt je persoonsgegevens met me als je contact met me opneemt of als ik contact met jou opneem in het kader van mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe ik omga met jouw gegevens en je privacy.
 
1.    wie ben ik
2.    wat zijn persoonsgegevens en wat is ‘verwerken’?
3.    welke persoonsgegevens gebruik ik?
4.    hoe krijg ik je gegevens?
5.    waarvoor gebruik ik persoonsgegevens?
6.    van wie heb ik persoonsgegevens?
7.    hoe zorg ik voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?
8.    bewaartermijnen
9.    hoe kun je je persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?
10.  verstrekking van gegevens aan derden
11.   datalekken


1. Wie ben ik?
LLex is een brede juridische dienstverlener. Door middel van juridische bijstand help ik mijn cliënten om problemen te voorkomen of op te lossen.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is 'verwerken'?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ik met je in verband kan brengen. Je deelt persoonsgegevens met me als je cliënt bij mij bent of als je om andere redenen contact met me hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar je als persoon. Als je een zzp’er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn de gegevens van de onderneming ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot jou.
 
Verwerken is een wettelijk begrip en het gaat om alles wat ik kan doen met jouw gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

3. Welke persoonsgegevens gebruik ik?
Ik gebruik verschillende categorieën van persoonsgegevens.
 
Gegevens voor de aanvraag en uitvoering van mijn diensten en producten
Bij de aanvraag voor mijn producten of diensten verstrek je mij gegevens. Deze gegevens leg ik vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer en strafrechtelijke gegevens. Dit kunnen natuurlijk ook de (contact)gegevens van je bedrijf of van een stichting zijn. 
 
Voor de beoordeling van je aanvraag kan ik ook gebruikmaken van externe bronnen, zoals de Stichting CIS. Daarover leest je meer onder paragraaf 5.4.
 
Bij het uitvoeren van mijn producten en diensten ontvang ik ook persoonsgegevens. Om goede rechtshulp te kunnen bieden, leg ik alle relevante gegevens over het geschil vast. Dat zijn dus ook gegevens van je tegenpartij, maar bijvoorbeeld ook van eventuele getuigen of andere derden die betrokken zijn in het conflict tussen jou en de tegenpartij. 
 
Sommige van de gegevens die ik vastleg zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Daarover leest je hieronder meer.
 
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zó gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden.
Denk hierbij aan de volgende soorten gegevens:
·         gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst;
·         strafrechtelijke gegevens;
·         biometrische gegevens (vingerafdruk, stem, gelaatskenmerken);
·         burgerservicenummer (BSN).

In sommige gevallen zal LLex bijzondere persoonsgegevens ontvangen. Bijvoorbeeld als LLex letselschade voor je verhaalt op een aansprakelijke partij of als ziekte een rol speelt in een geschil tussen een werkgever en een werknemer. Ik ga met deze gegevens extra voorzichtig om. Deze gegevens gebruik ik alleen om je belangen te behartigen.

Je kunt altijd kenbaar maken dat ik deze bijzondere persoonsgegevens niet meer mag verwerken. Maar dat zou dan wel kunnen betekenen dat ik je minder goed kan helpen.

Gegevens als je contact hebt met LLex
Ik kan ook gegevens vastleggen als je contact opneemt met LLex. Bijvoorbeeld als je telefonisch, via mijn website of via sociale media contact zoekt.
Als je de website van LLex bezoekt, worden gegevens over je vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Lees daar meer over in mijn cookiebeleid.

Als je contact met mij zoekt via sociale media bestaat de kans dat je onbedoeld, naast de informatie die jezelf verstrekt, ook andere gegevens met mij deelt. Ik ontvang dan bijvoorbeeld je naam, profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die je zelf hebt ingesteld. Wil je meer informatie over welke gegevens ik ontvang en over het aanpassen van je instellingen? Kijk dan op de website van de sociale-media-aanbieder en raadpleeg de privacy-policy van de sociale-media-aanbieder.

4. Hoe krijg ik je gegevens?
LLex kan je persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvang ik gegevens direct van jou, omdat je die zelf aan LLex verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via mijn website of omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten.
 
Ik kan daarnaast persoonsgegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van je tussenpersoon of van een gevolmachtigd agent van LLex of van je tegenpartij in een conflict. Ook dat vindt dan plaats in het kader van mijn dienstverlening. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar bij de uitvoering van mijn diensten.
 
Ik kan ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kan ik verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie kunnen ik ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

5. Waarvoor gebruik ik persoonsgegevens?
5.1 Algemeen
LLex kan zijn diensten alleen goed uitvoeren als hij daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over mijn producten en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Hierna licht ik dat verder toe.

5.2 Om mijn diensten te kunnen leveren
LLex heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.
Met je persoonsgegevens kan ik bijvoorbeeld:
·         onderzoeken of je klant bij mij wil worden;
·         contact met je opnemen vanwege de behandeling van je dossier of om namens jou de tegenpartij aan te schrijven;
·         je gegevens goed in mijn administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

5.3 Marketing
Ik breng mijn cliënten graag op de hoogte van mijn juridische en financiële oplossingen. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail, via mijn website en via gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruik ik persoonsgegevens. De gegevens die ik zelf heb ontvangen, kunnen worden aangevuld met gegevens uit openbare bronnen.
Daarbij houdt LLex rekening met je voorkeuren. Ik vind het belangrijk dat ik informatie toestuur die voor je relevant is. Met dat doel verzamel ik via mijn commerciële e-mail en nieuwsbrieven persoonsgegevens, voorkeuren en gedragsgegevens ('open-en-klikgedrag'). Als je geen commerciële informatie van LLex wilt ontvangen, kan dat uiteraard. Onder ‘je rechten’ lees je hieronder hoe je je af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en /of nieuwsbrieven.

5.4 Acceptatie en fraudebeleid
Ik verzamel ook persoonsgegevens om fraudeurs te herkennen, zodat ik fraude kan voorkomen en aanpakken. Daarnaast moet ik ervoor zorgen dat ik een gezond bedrijf blijf, zodat ik in de toekomst aan al mijn verplichtingen kan voldoen.

5.5 Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen door LLex worden vastgelegd en bewaard voor onder meer de volgende doeleinden:
 - soms is het nodig om een gesprek op te nemen om mondelinge afspraken goed vast te leggen en om bewijs daarvan te kunnen leveren;
 - soms neem ik gesprekken op voor het evalueren of verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening of voor trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is dus in sommige gevallen de overeenkomst en in andere gevallen het gerechtvaardigd belang van LLex  om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.

5.6 Het voldoen aan wettelijke bepalingen
Voor verzekeraars gelden allerlei wettelijke verplichtingen die mij noodzaken om persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen om alleen zaken te doen met integere partijen en om zelf een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Wet- en regelgeving kan LLex ook verplichten tot het verlenen van inzage van gegevens aan een overheidsinstelling of een toezichthouder, bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of een opsporingsinstelling.

5.7 Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening
Ik gebruik gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van mijn dienstverlening. Dat doe ik door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen mij op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kan ik:
·         de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op mijn websites verbeteren en processen versnellen;
·         nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.

Bij het analyseren gebruik ik alleen de gegevens die ik daarvoor nodig hebben. En ik kan gegevens bundelen op een bepaald abstractie niveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken.
 
Ook maak ik van cliënten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kan ik dan op inspelen. Ik kies welke service het beste bij een groep cliënten past. Mijn aanbod stem ik daarop af.

6. Van wie heb ik persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegeven van mijn cliënten, maar ook van andere personen dan mijn cliënten. Bijvoorbeeld omdat je direct of indirect contact hebt (gehad) met mij. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ik jouw gegevens verwerken in het kader van mijn  dienstverlening aan een cliënt. Bijvoorbeeld omdat je de tegenpartij bent in een conflict waarin LLex optreedt namens een cliënt of omdat je getuige bent. Ook verwerk ik gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van mijn zakelijke cliënten en van leveranciers.

7. Hoe zorgt LLex voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?
LLex legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. LLex neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn maatregelen waarmee ik de toegang tot gegevens zo goed mogelijk beheer (logische toegangsbeveiliging). Bijvoorbeeld beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en intrusion-detection-systemen en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging. Ook worden alleen geregistreerde bezoekers toegelaten tot mijn panden.
 
Medewerkers van LLex en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door LLex vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Ik zorg ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens. LLex investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers met betrekking tot je privacy en LLex screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen.

8. Bewaartermijnen
LLex bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet mij verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaartermijn die LLex hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruik ik na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

9. Je rechten. Hoe kun je je persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?
Je kunt bij mij een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van je verwerk. Daarnaast kunt je bezwaar maken tegen het feit dat LLex je gegevens verwerkt of een verzoek indienen om je gegevens over te dragen. Als je LLex toestemming hebt verleend tot het verwerken van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken.

Stuur je verzoek vervolgens als brief, met als bijlagen een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Dit kan naar: LLex, afdeling Servicemanagement, Letostraat 5, 3089 RD Rotterdam. Ik vraag je met klem op deze kopie je BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. LLex stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het verzoek. LLex zal je steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Dit adres kun je ook gebruiken als je een klacht hebt over de wijze waarop LLex met (jouw) persoonsgegevens omgaat.
Voor meer informatie of klachten over privacy, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Je kunt mij ook laten weten dat je persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of je kunt je verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken.

Daarnaast kunt je je altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten van LLex via een afmeldlink in het bericht zelf.

10. Verstrekking van gegevens aan derden
Alleen als het nodig is, deel ik gegevens met derden. Dat doe ik bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door LLex, bij het bestrijden van verzekeringsfraude of als de wet- en regelgeving dat vereist.

10.1 Dienstverlening
Om rechtshulpverzoeken en incassozaken adequaat te kunnen behandelen is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals tegenpartijen, getuigen, rechtbanken en andere instanties. Ik deel de gegevens alleen als dat nodig is en ik deel in die gevallen zo min mogelijk gegevens. Als je gebruik maakt van de diensten van een tussenpersoon, zal ik voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met je tussenpersoon kunnen communiceren. Over de inhoud van een juridisch dossier informeren ik je tussenpersoon alleen als je dat wilt en daarvoor schriftelijk toestemming hebt verleend.

10.2 Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen
Uitsluitend wanneer ik hiertoe wettelijk worden verplicht, verstrek ik persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal LLex passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

10.3 Ondersteunende diensten
Voor het leveren van mijn diensten maak ik gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociale-media-aanbieders, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen en screeningsdiensten. Ik maak goede afspraken met dergelijke partijen voordat ik de gegevens aan hen verstrek. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met mijn instructies.

10.4 Verstrekking aan andere landen
LLex kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Ik doe dat alleen als het noodzakelijk is voor mijn dienstverlening of als ik daartoe verplicht ben op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. LLex zorgt ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.

10.5 Andere websites
Op de websites van LLex tref je als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. LLex kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met je gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacystatement van de betreffende site.

11. Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. LLex is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij LLex altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door LLex worden verwerkt bij LLex worden gemeld en beoordeeld, zodat ik daar actie op kan ondernemen. Je kunt datalekken melden via hallo@llex.nl.

Vragen of opmerkingen
Hebt je vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid? Richt die aan het bestuur van LLex, gevestigd aan de Letostraat 5, 3089 RD Rotterdam.

Wijzigingen
LLex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zal ik bekendmaken op mijn website.

Laatst gewijzigd: 26 februari 2019

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort.

Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Ik wijs je erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen. 

Algemene Voorwaarden LLex Rechtsbijstand

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van LLex Rechtsbijstand (hierna: ‘LLex’). In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van LLex.
1.2. LLex is een organisatie dat opgericht is naar Nederlands recht;
met als doelstelling het verlenen van rechtshulp en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het verlenen van rechtshulp in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
1.3. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst wordt verleend namens LLex door studenten van een universiteit in Nederland die verbonden zijn aan LLex. Dit onder begeleiding van Advocaten, die verbonden zijn met LLex (hierna beide genoemd: de Medewerkers).

2. Werkwijze
2.1. LLex werkt met een inloopspreekuur en op basis van een afspraak. Cliënt gaat akkoord dat zijn of haar telefoonnummer door LLex gebruikt mag worden om contact op te nemen via WhatsApp. Onder geen beding wordt telefonische rechtshulp verleend aan een persoon, niet zijnde een Cliënt.
2.2. LLex is niet verplicht om een zaak in te nemen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 (“Het niet­innemen van een zaak”). De in paragraaf 1.2 vermelde dienst kan verleend worden door twee Medewerkers, zulks met het recht van vervanging door andere Medewerkers die niet bij het innemen van de zaak van de Cliënt waren betrokken. Deze andere Medewerkers zijn aldus gerechtigd de Cliënt tevens de in paragraaf 1.2 vermelde dienst te verschaffen.
2.3. Medewerkers zijn op basis van een leertraject (de Academy) werkzaam bij LLex. Derhalve is het niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de Medewerkers om antwoord te krijgen op een vraag. Medewerkers streven ernaar om zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt op te nemen.
2.4. Het al dan niet opvolgen van het advies van Medewerkers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.
2.5. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij of zij de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk verstrekt aan Medewerkers. Indien de Cliënt niet (alle) benodigde informatie en documenten heeft meegenomen naar het Aanvraaggesprek, dan wordt de Cliënt verzocht ­ afhankelijk van de aard van de zaak ­ om ofwel terug te komen op een andere afspraak ofwel om de ontbrekende stukken na te zenden.
2.6. De werkzaamheden van LLex zijn niet gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden, en Cliënt daar vooraf door LLex over is verwittigd, dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verlenen van rechtshulp als bedoeld in paragraaf 1.2 is de Cliënt ook gehouden tot het vergoeden van deze kosten. Kosten voor het versturen van brieven via de post zijn onlosmakelijk verbonden met het verlenen van rechtshulp en dienen derhalve te worden vergoed.
2.7. LLex kan besluiten, in door het Bestuur aangewezen zaken of typen zaken, in het kader van het verlenen van rechtshulp in de ruimste zin als bedoeld in paragraaf 1.2, deze rechtshulp te verlenen op basis van het no­-cure, no­-pay­principe. Met Cliënt wordt van te voren een bedrag overeengekomen (‘Pay’) waartoe LLex gerechtigd is indien in de aangewezen zaak of type zaak een bepaalde uitkomst (‘Cure’) wordt bereikt.

3. Het niet­innemen van een zaak
3.1. Medewerkers kunnen beslissen om een zaak niet in te nemen. Dit kan; bijvoorbeeld onder de volgende omstandigheden (deze opsomming is niet limitatief):
­-De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet ­juridische aangelegenheid;
­-De zaak betreft een rechtsgebied waarin LLex geen rechtshulp biedt;
­-De Cliënt vertoont agressie op, tijdens of na een afspraak, ongeacht tegen wie gericht. Bij het vertonen van agressie kan ook aangifte gedaan worden bij de politie. Agressie kan aanleiding zijn om een zaak alsnog te sluiten, de Cliënt te weren van afspraken of aangifte te doen bij de politie;
­-Er bestaat naar het oordeel van Medewerkers een (te) lage kans op een de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het innemen van de zaak bij LLex feitelijk aanwezige kennis;
­-De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2;
­-De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door LLex een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan LLex.
3.2. Indien Medewerkers besluiten om de zaak niet in te nemen, zullen zij waar mogelijk de Cliënt doorverwijzen naar een Advocaat of een derde. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.

4. Sluiting van de zaak van de Cliënt
4.1. Afgezien van de mogelijkheid tot sluiting van de zaak wegens doorverwijzing zoals beschreven in paragraaf 3.1, kunnen Medewerkers tevens besluiten om de behandeling van de zaak van de Cliënt te beëindigen in andere gevallen.
4.2. De, in de vorige paragraaf genoemde, gevallen kunnen bijvoorbeeld zijn:
-­Medewerkers kunnen de Cliënt niet verder van dienst zijn, omdat zij de zaak (succesvol) hebben afgerond.
­-Het niet nakomen van gemaakte afspraken aan de zijde van de Cliënt.
­-De Cliënt vertoont agressie, ongeacht tegen wie gericht. In het verleden vertoonde agressie kan aanleiding zijn om een zaak alsnog te sluiten, de Cliënt te weren van afspraken of aangifte te doen bij de politie.
­-Er bestaat naar het oordeel van Medewerkers een (te) lage kans tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst voor de Cliënt (mede gelet op de bij LLex feitelijk aanwezige kennis op dat moment).
-LLex behoudt zich het recht voor de dienstverlening eenzijdig stop te zetten. Dit kan indien naar het oordeel van de Medewerkers de dienstverlening (zo goed als) is voltooid en de wens van de Cliënt om verdere (juridische) stappen te zetten niet van toegevoegde waarde is.
­-De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2.
­-De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door LLex een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan LLex.
Deze opsomming is niet limitatief.
4.3. Indien LLex overgaat tot het sluiten van de zaak, zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk en naar gelang van de aard en omstandigheden van de zaak zal LLex de Cliënt doorverwijzen naar een derde.

5. Exoneratie
5.1. Medewerkers zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of in verband met de uitvoering van werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of een opzettelijke tekortkoming.
5.2. De aansprakelijkheid van LLex is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van LLex in het desbetreffende geval.
5.3. LLex treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop, of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken.

6. Vrijwaring
6.1. De Cliënt vrijwaart LLex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan LLex toerekenbaar is.
6.2. Indien LLex uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Cliënt gehouden LLex zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het optreden als partijgetuige).
6.3. Mocht de Cliënt in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is LLex, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LLex en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

7. Bewaring van het dossier
7.1. LLex zal uiterst zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van de Cliënt.
7.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in paragraaf 1.2.
7.3. Het dossier van de Cliënt wordt niet langer dan noodzakelijk en maximaal vijf jaar bewaard in het archief van LLex.

8. Klachtenprocedure
8.1. Indien de Cliënt een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de in de paragraaf 1.2 vermelde dienst, dan dient de Cliënt allereerst de klacht met de desbetreffende Medewerkers te bespreken.
8.2. Indien dit niet leidt tot een adequate oplossing, dan is de Cliënt verplicht de klacht kenbaar te maken aan het Bestuur van LLex. Dit kan door de klacht per post in te sturen naar het hoofdkantoor in (3089 RD) Rotterdam aan de Letostraat 5, t.a.v. het bestuur.
8.3. De Cliënt dient bij het indienen van de klacht, naast zijn of haar persoonsgegevens, tevens zo precies mogelijk aan te geven waar hij of zij ontevreden over is en wat een passende oplossing zou zijn. Indien mogelijk dient de Cliënt gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de klacht.
8.4. Het bestuur van LLex zal vervolgens zo spoedig mogelijk reageren.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen LLex en de Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
9.2. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam en de rechters in Rotterdam zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen LLex en Cliënt, tenzij de wet anders voorschrijft.
9.3. Partijen zullen niet een beroep op de rechter doen alvorens zij de klachtenprocedure hebben doorlopen zoals omschreven in paragraaf 8 e.v. en beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

10. Vindplaats, wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden
10.1. Deze algemene voorwaarden zullen kosteloos worden toegezonden aan de Cliënt. De algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van LLex en worden op eerste verzoek toegestuurd.
10.2. LLex heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, dan tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan.
10.3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Cliënt, tenzij de Cliënt de laatste versie van de algemene voorwaarden opnieuw heeft aanvaard.
10.4. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden prevaleert met betrekking tot de uitleg van de algemene voorwaarden boven de Engelse versie van de algemene voorwaarden.
10.5. De dikgedrukte kopjes boven elk artikel van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze dikgedrukte kopjes.